Kliimamuutuste ja rahvusvahelise julgeolekukeskkonna vahelised seosed

Järjest enam mõjutavad rahvusvahelist julgeolekut küsimused, millel on riigipiiridest laiem geograafiline taust. Kliimamuutused ja sellest tulenev maailmamere veetaseme tõus ähvardab väikesed saareriigid vee all jätta, võitlus loodusvarade pärast toidab konflikte muu hulgas Aafrika Suure järvistu piirkonnas. Nende küsimuste lahendamine nõuab maailma riikide koordineeritud koostööd. Kliimamuutustel on otsene mõju mitme riigi territooriumi säilimisele ja paljude piirkondade vee ja toiduga varustatusele.

Looduskatastroofid ja äärmuslikud kliimasündmused võivad kaasa tuua laiaulatusliku rände, põhjustada vaesumist ning suurendada survet loodusvarade kasutamisele moel, mis muudab hapraks ka rahvusvahelise julgeolekukeskkonna.

Debatt kliimamuutuste mõjust rahvusvahelisele julgeolekule on alanud ka Julgeolekunõukogu kontekstis, keskkonna olukorda kui rahu ja rahvusvahelist julgeolekut mõjutavat tegurit nimetatakse juba sõnaselgelt mõningates Julgeolekunõukogu resolutsioonides. Kliimamuutuste ja julgeolekukeskkonna vaheliste seoste loomiseks (sealhulgas konkreetsetes konfliktipiirkondades) on vaja põhjalikult analüüsida seni kogutud teadmisi ja tagada info kättesaadavus nii ÜRO-le, selle allorganisatsioonidele kui ka liikmesriikidele.

Peame oluliseks, et ÜRO peasekretär pööraks kasvavalt tähelepanu rahvusvahelise julgeolekuolukorra ja kliimamuutuste vahelistele seostele. Selleks toetame selle arutelu jätkumist Julgeolekunõukogus, mh eesmärgil suurendada ÜRO peasekretäri volitusi selles vallas.