ÜRO Julgeolekunõukogu töömeetodite parandamine

Maailm on ÜRO loomise ajast oluliselt muutunud, Julgeolekunõukogu struktuur ja töömeetodid aga mitte. Eesti pooldab avarat vaadet julgeolekule. Oleme arvamusel, et Julgeolekunõukogu peab kajastama maailma riikide huve tasakaalustatult. See võimaldaks ühtlasi väikeriikide panuset rahvusvahelise rahu ja julgeoleku huvides paremini kasutada.

Enamik ÜRO liikmesriike on seisukohal, et läbipaistvamate töömeetoditega ja tõhusam Julgeolekunõukogu on kõigi huvides. Muutusi toetavate riikide arv on suurenemas. Eesti üheks eesmärgiks valitud liikmena on edendada suuremat läbipaistvust ja avatust Julgeolekunõukogu töös. Oluline on aktiivne dialoog nii Julgeolekunõukogu liikmete kui ka Julgeolekunõukogu päevakorras olevate riikide vahel, sh rahuoperatsioonidesse panustajatega ja valitsusväliste organisatsioonidega.

Soovime tugevdada Julgeolekunõukogu ja ÜRO Peaassamblee sidet, tagades muu hulgas Julgeolekunõukogu aruandluse õigeaegsuse ja sisukuse. Samuti peame oluliseks Inimõiguste Nõukogu ja Julgeolekunõukogu infovahetust. Eesti toetab vetoõiguse kasutamise protseduuri läbipaistvamaks muutmist ja teatud olukorras ka piiramist: toetame vetoõiguse tõkestamist või piiramist päevakorrapunktides, mis puudutavad genotsiidi või teisi inimsusevastaseid kuritegusid.